Hyppää sisältöön

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus

Sinustako työnohjaaja?

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on ammatillisen kasvun ja työn laadullisen kehittämisen väline. Työnohjauksessa tutkitaan ja jäsennetään työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Käytännössä työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Ryhmä voi koostua esimerkiksi esihenkilöistä tai saman työalan edustajista. Ryhmä voidaan muodostaa joko saman organisaation sisällä toimijoista tai eri organisaatioiden edustajista. Työyhteisö on kokonaisuus, jonka ohjauksessa on aina myös esihenkilö mukana.

Toimintatapa

Ennen työnohjauksen aloittamista tehdään alkukartoitus, jossa selvitetään ohjattavien tilanne ja tarpeet. Ohjattavat ja ohjaaja sopivat yhdessä työnohjauksen tavoitteista, rakenteista, istuntojen kestosta ja tiheydestä ja koko työnohjausprosessin kestosta. Pysyvien muutosten ja toimintatapojen kehittäminen vaatii aikaa: työnohjausprosessi kestää yleensä 1-2 vuotta. Työnohjausistunnot ovat noin 2–4 viikon välein, yleensä 60–90 minuuttia kerrallaan.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja sekä työnohjaajaa että ohjattavia sitoo vaitiolovelvollisuus.

Työnohjauksessa keskustelun aiheet nousevat ohjattavien työstä, työtilanteista, työn ongelmista, asiakkaista tai yhteistyöstä muiden työnohjaukseen osallistuvien kanssa. Ohjauksissa pyritään siihen, että jokainen saa tuoda omia ajatuksia, assosiaatioita ja ideoita yhteiseen keskusteluun. Tarkoituksena ei ole antaa suoria ohjeita tai neuvoja vaan auttaa kysymyksillä ja tarkennuksilla ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa.

Jos olet kiinnostunut työnohjauksesta, ota yhteyttä!

Säätiöllä on yli 30 vuoden kokemus työnohjaajakoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestämisestä. Asiakkaamme ovat työntekijöitä, esihenkilöitä ja työyhteisöjä, jotka ovat huomanneet, että yhteisöllisyyden vaalimisella ja esihenkilötyön tukemisella organisaatiota voidaan kehittää.

Lassi Rajamäki
toimisto (at) sosped.fi
050 566 2414


Työnohjaus- ja johtajuuskoulutus

Sinustako ammattitaitoinen työnohjaaja ja parempi johtaja?

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus (TYJO-koulutus) on tarkoitettu Sinulle, joka haluat olla mukana kehittämässä työelämää ohjauksen ja johtamisen kautta. Työnohjaaja- ja johtajuus koulutus antaa valmiudet yksilö-, ryhmä-, työyhteisö- ja esihenkilöiden ja johdon työnohjaajana toimimiseen. Koulutuksessa keskitytään erityisesti johtajuuden ja työyhteisön ilmiöihin ja dynamiikkaan. Koulutus haastaa sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen kasvuun – lähde mukaan mielenkiintoiselle matkalle!

Koulutuksesta saat:

 • työnohjaajan pätevyyden ja vahvan ammattiosaamisen
  – yksilötyönohjaukseen,
  – ryhmätyönohjaukseen,
  – työyhteisöjen työnohjaukseen,
  – esihenkilöiden työnohjaukseen
 • vahvistusta omalle johtajuudelle sekä uusia johtamistaitoja
 • valmiuksia työyhteisöjen ja organisaatioiden ymmärtämiseen, ohjaamiseen ja kehittämiseen yhteisödynaamisella viitekehyksellä
 • pätevyyden osallistua työnohjausten virallisiin tarjouskilpailuihin

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit.

Johtava sosiaalityöntekijä Sanna Teiro kertoo kokemuksiaan Sosped Keskuksen (TYJO I) Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksesta, jolloin koulutuksen pituus oli vielä 2,5 vuotta.

Koulutuksen sisältö

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutuksen avulla saat monipuolisen kokonaiskuvan työnohjauksesta, työnohjaajan ammatista sekä työnohjauksellisella otteella johtamisesta. 

Koulutuksessa keskitytään erityisesti työyhteisöjen sekä johtajuuden ilmiöihin ja dynamiikkaan, jotka jokaisessa perustehtävässä ilmenevät sille tyypillisellä tavalla. Rakenteiden toimivuus tukee perustehtävän toteutumista ja hyvä vuorovaikutuskulttuuri ja vahva johtajuus mahdollistavat työn sujuvuuden ja onnistumisen. Nämä ovat yhteisödynaamisen viitekehyksen peruskiviä.

Koulutuksen myötä ymmärrät työyhteisön toimivuuden peruselementit ja osaat soveltaa niitä hyvässä yhteisödynaamisessa ohjauksessa ja johtamisessa – osallistaen, tunteiden energiaa ja voimaa hyödyntäen ja arvostavasti kohdaten. Opit vahvan työnohjauksellisen työtavan muutosprosessien ohjaamiseen. Koulutus antaa hyvät valmiudet yhteisödynaamisilla taidoilla johtamiseen sekä erilaisten työyhteisöjen, ryhmien, yksilöiden sekä johdon kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja työnohjaukseen. 

Koulutuksen työskentely perustuu kokemukselliseen ja prosessuaaliseen oppimiseen, jossa tapahtuu jatkuvaa itsen ja oman työn tutkimista, reflektoivaa vuorovaikutusta ja jäsentämistä sekä syvätiedon syntymistä ymmärryksen ja tiedostamisen avulla. Kolmivuotinen koulutus mahdollistaa ammatillisen kehittymisen syventymisen ja koulutuksen suorittamisen työn ohella.

Koulutuksessa keskitytään työyhteisöjen ohjaukseen ja johtamisen kokonaisuuteen ja tehdään heti koulutuksen alusta alkaen käytännön työnohjausharjoittelua.

Koulutuksen ydinprosessi on työnohjausharjoittelu, jota ohjaavat koulutuksen kouluttaja-työnohjaajat. Harjoittelun ohjauksessa toteutetaan koulutuksessa opiskeltavaa yhteisödynaamista viitekehystä, joten harjoittelijat kokevat viitekehyksen hyödyntämisen myös konkreettisessa ohjaustilanteessa. Harjoittelun ohjaus sisältyy koulutuksen hintaan.

Koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja tarkastella

 • työnohjauksen ja työnohjaajan tehtävää, työskentelyotetta ja työnohjauksen prosessuaalisuutta
 • inhimillisen muutoksen, oppimisen ja kehittymisen laadullisia tekijöitä
 • työyhteisöjen dynaamisia ilmiöitä
 • johtajuuden monen tasoisia merkityksiä ja ilmenemismuotoja
 • toimivien rakenteiden merkityksiä
 • työnohjauksen ja johtajuuden eettisiä ja moraalisia rajapintoja

Koulutuksen toteutus

Aikataulu

Tiedotamme seuraavasta koulutuksesta ja hakumenettelystä tällä sivulla heti seuraavan koulutusajankohdan varmistuttua.

Koulutus kestää yhteensä 3 vuotta ja vastaa sisällöltään 70 opintopistettä.

Lähiopetus

 • 27 lähiopetuspäivää Helsingissä
 •  ohjattuja koulutusryhmäistuntoja (2,5h/kerta)

Työnohjausharjoittelut

 • yksilötyönohjausharjoittelua 
 • ryhmän ja työyhteisön työnohjausharjoittelua
 • esihenkilötyönohjausharjoittelu

Muu työskentely

 • vertaisryhmien ja yksilöiden itsenäistä työskentelyä (kirjallisuus, prosessipäiväkirja)
 • oman portfolion rakentaminen sekä kolmiosainen kypsyysnäyte
 • työnohjaajien konferenssiin osallistuminen (omakustanteinen)

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n työnohjaajakoulutukselle asettamat vaatimukset ja valmistuttua voi hakea STOryn jäsenyyttä. Opiskelun aikana voi hakea määräaikaista opiskelijajäsenyyttä.

Hakumenettely

Työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään opistotasoinen koulutus ja vahva työelämäkokemus. Koulutus kestää 3 vuotta.

Kerro lomakkeella vapaamuotoisesti taustastasi käyttäen apuna esitettyjä tukikysymyksiä. Kutsumme hakijat yhteiseen ryhmäkeskustelutuokioon ja yksilöhaastatteluun. Haastattelu on maksullinen, mutta jos et tule valituksi koulutukseen, maksu palautetaan sinulle. Koulutusryhmään otetaan 15 opiskelijaa.